Privacy

Privacy Statement Carnavalsvereniging De Deurdarsers

Carnavalsvereniging De Deurdarsers hecht veel waarde aan de bescherming van upersoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevensWij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om mepersoonsgegevens. Carnavalsvereniging De Deurdarsers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene VerordeninGegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacbeleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welkminimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voode verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig ivoor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Carnavalsvereniging De Deurdarsers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van upersoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zinvragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande

Bontactgegevens:

Carnavalsvereniging De Deurdarsers
Aardebaan 21
1716 WB Opmeer
hansendemeiden@quicknet.nl
Contactpersoon: Jolanda Appelman
Telefoonnummer: 06 468 99 237

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Carnavalsvereniging De Deurdarsers verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • onze ledenadministratie en facturatie.
 • het versturen van informatie m.b.t. de vereniging in de vorm van eennieuwsbrief omailing.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij afhankelijk van de doelstelling naar één of

meerdere van de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam/ voorletters/ tussenvoegsel AdresPostcodePlaatsTelefoonnummer – EmailadresGeboortedatumBankrekeningnummer.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dinoodzakelijk is en uitsluitend voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleindenWij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geeverwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzidit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor direct of indirect schriftelijke toestemming is gegeven door de ouderverzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Carnavalsvereniging De Deurdarsers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet ivereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen opersoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • De apparatuur die wordt gebruikt wordt up to date gehouden;
 • Alle bestuursleden zijn op de hoogte van de privacy regels.
 • Technische maatregelen als firewalls, virusscanners, encryptie en met sterkwachtwoorden beschermde accounts zijn genomen;
 • Back ups en dergelijke worden extern bewaard en papierenpersoonsgegevenworden veilig opgeborgen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (oeen deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partiindien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehookunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dinatuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de autoriteitpersoonsgegevens.nl, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dacontact met ons op!